Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

ŠVP

Školní vzdělávací program pro školní družinu

při ZŠ a MŠ v Kudlovicích


Školní družina nabízí žákům zájmovou činnost a relaxaci po skončení vyučování. Využívá ke své činnosti všechny učebny, nový variabilní nábytek, v němž je plno knih, stavebnic a výtvarného materiálu. V dalších místnostech jsou k dispozici data projektor, interaktivní tabule, televizor, klávesy, CD přehrávač... Na chodbě v patře jsou odpočinkové koutky, vybavené pohovkou, křesly a konferenčním stolkem. Žákům je dovoleno využívat všech bezpečných prostor za předem stanovených pravidel.

Kapacita školní družiny je 30 žáků.

Náš program usiluje o rozvíjení zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.


Konkrétní vzdělávací cíle ve školní družině

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny.


 1. Kompetence k učení
 • žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale i vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, získané poznatky uplatňuje v praktických situacích a dalším učením
 1. Kompetence k řešení problémů
 • žák si všímá dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací
 • chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, přichází s novým řešením
 • dovede se přizpůsobit změnám – je flexibilní
 • započaté činnosti dokončuje
 1. Komunikativní kompetence
 • žák ovládá řeč a vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi
 • komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými
 • dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky, komunikuje kultivovaně
 1. Sociální a interpersonální kompetence
 • žák samostatně rozhoduje o činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky
 • projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné i nevhodné chování
 • vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit
 • ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní.
 1. Občanské kompetence
 • žák si uvědomuje svá práva i práva druhých
 • učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů
 • dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí – přírodní i společenské
 • váží si tradice i kulturního dědictví
 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně
 1. Kompetence k trávení volného času
 • žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času
 • umí si vybrat zájmové činnosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálně
 • umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času


Formy činnosti ve školní družině

Pravidelná činnost

 • Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového nebo tělovýchovného charakteru.

Příležitostné akce

 • Přesahují rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, návštěva divadelních představení, výlety… Tyto akce připravuje školní družina a někdy jsou určeny i rodičům nebo širší veřejnosti.

Nabídka spontánních činností je průběžná

 • Klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po organizované činnosti má následovat ve vymezeném prostoru možnost spontánních her. Role vychovatelky při těchto činnostech spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování, motivování některých vlastních aktivit dětí. Není vyloučena její osobní účast na některých hrách. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

Odpočinkové činnosti

 • Chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, klid po obědě, individuální hry), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti). Jako aktivní odpočinek mohou sloužit i různé organizované zájmové činnosti (tělovýchovné aktivity, múzické oblasti…).

Příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnuje i didaktické hry, tematické vycházky i další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve škole.

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času.

Požadavek pedagogického ovlivňování volného času

 • vychovatelka navozuje a motivuje co nejrůznější činnosti. Při nabídce nezapomíná na přirozenou zvídavost žáků.

Požadavek dobrovolnosti

 • všechny činnosti by měly být přiměřené věku žáků a jejich momentálnímu stavu. Žáci by je měli vykonávat na základě vzbuzeného zájmu, motivace.

Požadavek zajímavosti a zájmovosti

 • činnosti by měly být pro žáky atraktivní, měly by využívat jiné postupy a náměty než ty, které znají ze školy.

Požadavek citlivosti a citovosti

 • všechny činnosti by měly přinášet žákům kladné emoce a to nejen z aktivity samé a z následné pochvaly, ale také z objevování a překonávání překážek.

Požadavek aktivity

 • činnosti volit tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšní všichni žáci. Každý z nich se může podílet na tvorbě týdenních plánů, na přípravě činnosti, realizaci i hodnocení.

Požadavek prostoru k seberealizaci

 • vrcholným produktem činností by měla být radost žáka, který nachází a objevuje sám sebe – zvláště je-li kladně hodnocen.


Kalendářní plán činností

ZÁŘÍ

 • poučení žáků o bezpečnosti o řádu školní družiny
 • seznámení s prostředím ŠD
 • přivítání nových žáků 
 • výtvarná soutěž - Moje vysněná škola
 • tematické vycházky, příroda v období babího léta, pozorování světla a stínu, určování času podle Slunce
 • pouštění vlaštovek, soutěž školní družiny
 • pohybové a sportovní hry na školní zahradě

ŘÍJEN

 • tematické vycházky - Místo kde žijeme, náš domov, naše vesnice
 • bezpečně na ulici, dopravní značky, orientace v obci
 • barvy kolem nás, zapouštění barev, zpracovávání podzimních listů
 • výtvarně – pracovní činnosti na téma podzim, drak, ježek
 • podzimní akce - dlabání dýní

LISTOPAD

 • těšíme se na zimu
 • umět pomoci sobě a kamarádovi, základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc
 • turnaj ve stolní hře Člověče, nezlob se
 • nácvik divadelního představení Z pohádky do pohádky
 • konstruktivní hry se stavebnicemi

PROSINEC

 • kouzelné Vánoce ve školní družině
 • Advent
 • Čertí rej – odpoledne plné her, zábavy /čerti a čertice/
 • mikulášská nadílka
 • dopisy Ježíškovi
 • výroba vánočních dárků, přáníček
 • vánoční besídka u stromečku, koledy, říkanky, zvyky

LEDEN

 • vernisáž pro rodiče Zima, výtvarné zpracování i abstraktní práce
 • turnaj ve stolních hrách /šachy, dáma, domino/
 • tanec - to je pohyb, nácvik jednoduchých choreografií, JUST DANCE
 • hrajeme divadlo, výroba loutek na špejlích, improvizace
 • pobyt na školní zahradě, bobování, koulování, stavby ze sněhu…
 • hudební školička – hudební nástroje hrou – Náš orchestr

ÚNOR

 • mediální výchova, rozhovory, besedy
 • hry cvičící pozornost a paměť /puzzle, piškvorky/
 • výroba papírových karnevalových masek
 • Pohádkový maškarní karneval
 • výroba dárků k zápisu do 1. třídy
 • čajový dýchánek
 • zimní mini olympiáda

BŘEZEN

 • vítáme jaro
 • výtvarné a rukodělné činnosti, první jarní kytky
 • chystáme se na Velikonoce
 • zdobení a barvení kraslic
 • velikonoční výrobky
 • dětská literatura, má knihovnička, návštěva knihovny v obci
 • didaktické hry
 • modely budoucnosti - módní přehlídka

DUBEN

 • DEN ZEMĚ – úklid obce a okolí školy, hry a naučné úkoly s ekologickou tématikou
 • BESIP – dopravní výchova, cyklosoutěž, koloběžkiáda
 • pobyt na školní zahradě, výroba domečků pro drobný hmyz
 • výtvarná soutěž – Máme rádi přírodu
 • Čarodějnický rej

KVĚTEN

 • výroba dárků ke Dni matek a otců
 • školní besídka, nácvik programu
 • práce s časopisy /křížovky, hádanky, sudoku, mandaly/
 • multikulturní týden
 • malování na chodník
 • sportovní pětiboj
 • barevný týden

ČERVEN

 • těšíme se na prázdniny
 • dětský den, zábavné odpoledne
 • léto, pestrost v přírodě, výroba herbáře
 • hry na školní zahradě, koupání, otužování
 • úklid školní družiny
 • bezpečně na prázdniny

Spolupracujeme na přípravě všech větších akcí naší školy. Během školního roku operativně měníme plány akcí ve školní družině v závislosti na aktuální nabídce.


Časový plán

 • Časový plán ŠVP školní družiny je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu (5 let). Obsahuje výběr možných činností, ze kterých bude vychovatelka volit podle aktuálního složení žáků oddělení a tvořivě reagovat na změny. Pro jednotlivé náměty se počítá s průběžným působením vychovatelky, s činnostmi vyplývajícími z týdenní skladby zaměstnání i s příležitostnými akcemi. Vnitřní evaluace školní družiny spočívá v průběžném sebehodnocení práce vychovatelky. Vnější hodnocení provádí vedení školy, zřizovatel a Česká školní inspekce. Cennou zpětnou vazbou jsou ohlasy rodičů a názory žáků.

Materiální podmínky

 • Školní družina využívá pro svou činnost místnost jedné z vyučovacích tříd, která je vybavena nábytkem, hrami a hračkami. Žáci mají k dispozici výběr stolních her, hračky, dětské časopisy, dětskou knihovnu. Vychovatelka sleduje další možnosti doplňování materiálních podmínek, zejména pro výtvarnou a sportovní činnosti. Příležitostně navštěvujeme školní tělocvičnu i počítačový koutek. Pro pobyt venku dětem slouží zahrada školy. Na vycházky chodíme do přírody v okolí školy.

Personální podmínky

 • Pedagogické působení zajišťuje v naší školní družině jedna kvalifikovaná vychovatelka.

Ekonomické podmínky

 • Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu, která se provádí pololetně převodem na účet školy.

Poplatky ve školní družině

 • Ředitelka školy stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 70 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností 1. 9. 2016 - celkem 350 Kč za pololetí.
 • Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 • Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost, na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
 • Veškeré zjištěné nedostatky – vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.
 • Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, lékařskou pomoc
 • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD

 • Vytváříme vhodnou strukturu režimu žáků v družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu.
 • Dodržujeme pitný režim.
 • Dbáme na zdravé prostředí užívaných prostorů školní družiny.
 • Ochrana žáků před úrazy:
 • výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů
 • dostupnost prostředků první pomoci

Psychosociální podmínky

 • Dbáme na klidné prostředí a příznivé sociální klima – otevřenost v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, pomoc druhému, sounáležitost s oddělením školní družiny a školou.
 • Respektování k potřebám jedince a jeho osobním problémům.
 • Chráníme žáky před násilím a šikanou.
 • Vytváříme podmínky pro spoluúčást žáků na životě školy a ŠD
 • Respektování k individualitě žáka, jeho hodnocení.
 • Informování žáků i jejich rodičů o činnosti školní družiny a jejím vnitřním životě.


Vnitřní řád školní družiny

 • Provozní doba ŠD – ranní družina 7:00 – 7:45

                                         - odpolední družina 12:15 – 16:00

 • Poplatek ve ŠD – na jedno pololetí je 350,- Kč tzn. na celý školní rok 700,- Kč
 • ŠD užívá prostory I., II. a III. třídy, tělocvičny, zahrady a hřiště.
 • Přihlašování žáka ke vzdělávání v ŠD – žáky přihlašují do ŠD zákonní zástupci zápisnými lístky. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
 • Kritéria přijetí žáka do ŠD – přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku. Dle kapacitních možností mohou být přijati i žáci 4. a 5. ročníku.
 • Ukončení vzdělávání žáka v ŠD – o ukončení vzdělávání v ŠD vyrozumí vychovatelku zákonní zástupci písemně.
 • Vyloučení žáka ze ŠD – ředitelka ZŠ může vyloučit žáka ze ŠD za opakované zvlášť závažné porušení Vnitřního řádu školní družiny (ubližování ostatním, ničení majetku školy a svévolné opuštění školní družiny).
 • Omlouvání žáka ze ŠD – rodiče omlouvají žáka písemně a to vždy předem, bez písemné omluvenky nebude žák omluven.
 • Žáka si může zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvednout osobně kdykoliv  v průběhu provozu ŠD.
 • Odchody žáků do zájmových kroužků – za bezpečný přechod žáků do zájmových kroužků a zpět odpovídá vedoucí příslušného kroužku.
 • Odchod ze ŠD – odchody žáků ze ŠD se uskutečňují dle uvedených údajů na přihlášce do ŠD, na kterých zákonní zástupci uvádějí čas odchodu a s kým žák odchází. V případě změny zákonní zástupci napíší požadavek písemně. Nelze propustit žáka na základě telefonické žádosti.
 • Postup při nevyzvednutí žáka
  • Vychovatelka telefonicky vyrozumí zákonného zástupce žáka  a ředitelku školy.
  • Vyčká s žákem do příchodu pověřeného dospělého.
  • Popř. předá dítě zodpovědné dospělé osobě – zaměstnanci ZŠ (školnici,…), která počká s dítětem do příchodu zákonného zástupce nebo pověřeného dospělého.
 • Vychovatelka PŘEBÍRÁ žáky PO SKONČENÍ vyučování tzn. po 4., 5. a 6. vyučovací hodině.
 • Dočasné umístění žáků do ŠD – při čekání na zájmové kroužky zapisuje vychovatelka tyto žáky do docházkového sešitu – nepravidelná docházka.
 • Pitný režim  
  • využití školního čaje
  • žáci si mohou přinést své vlastní nápoje
  • příprava sirupu zakoupeného z příspěvků na družinu
 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD – za dodržování všech bezpečnostních předpisů odpovídá vychovatelka ŠD (ve třídě, tělocvičně, při pobytu na zahradě, na vycházkách a na hřišti).
 • Psaní DÚ ve ŠD – žáci si mohou psát DÚ ve ŠD s písemným souhlasem zákonných zástupců.
 • Za hračky, knihy, CD, mobil a jiné osobní věci, které si žáci přinesou z domova, zodpovídají sami žáci.
 • Oblečení ve ŠD – žáci jsou povinni mít jiné oblečení na školní zahradu – sportovní obuv, tepláky aj. dle ročního období.
 • Styk s rodiči – po domluvě s vychovatelkou ŠD
 • Režim ŠD – 07:00 – 07:45 – klidové hry, pobyt v tělocvičně 

                            12:15 – 13:30 – odpočinkové činnosti – klidové hry

                            13:30 – 15:15 – rekreační činnosti, zájmové útvary

                            15:15 – 16:00 – klidové hry, pobyt venku, pobyt v tělocvičně                                      

 • zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní, hudební, literární, dramatickou a tělesnou výchovu
 • příprava na vyučování (např. psaní DÚ)
 • pobyt na školní zahradě, vycházky a sezónní činnosti (změna vyhrazena).

   

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

 • je inspirován kapitolou ČLOVĚK A JEHO SVĚT pro 1. stupeň základního vzdělávání, který se člení do dalších pěti tematických okruhů.
 1. Místo, kde žijeme
 2. Lidé kolem nás
 3. Lidé a čas
 4. Rozmanitost přírody
 5. Člověk a jeho zdraví


Platnost dokumentu je od 1. 9. 2020

Potvrzuji platnost a převzetí dokumentu dne 27. 8. 2020 Mgr. Barbora Havlíková (ředitelka školy)


© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz