Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Zápis do MŠ

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Mateřská škola - Dokumenty ke stažení.


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021


Dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v termínu zápisu do spádové mateřské školy. Spádovou mateřskou školou, pro děti s místem trvalého pobytu Kudlovice, je Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, individuálním vzděláváním dítěte. Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v den zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2017).

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařadit do běžných tříd mateřských škol nebo do tříd speciálních pro děti s vadou řeči pouze na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

Děti jsou přijímány ke zkušebnímu pobytu, a to od data nástupu do mateřské školy nejdéle po dobu tří měsíců. Ukončení docházky v průběhu zkušební lhůty doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení /PPP, SPC/. Toto neplatí pro děti, u kterých je předškolní vzdělávání povinné. V den nástupu do MŠ musí být dítě schopné předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona, v platném znění, § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Toto neplatí pro děti, u kterých je předškolní vzdělávání povinné. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.


ORGANIZACE ZÁPISU


TISKOPISY K ZÁPISU – tiskopisy Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.zskudlovice.cz


DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ

  • Poštou – ZŠ Kudlovice, Kudlovice 105, 68703
  • Datovou schránkou (ID schránky školy je zzpy8sb)


K ZÁPISU NUTNO DOLOŽIT

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Kopie rodného listu přihlašovaného dítěte
  • U samoživitelů, pěstounů atd. soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče či další podstatné doklady, které by mohly ovlivnit rozhodnutí o přijetí
  • Doložení řádného očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Z důvodu současné situace a omezení pohybu nenavštěvujte s dítětem osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkováno,
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.Přijímání žádostí bude ukončeno 12. 5. 2020 v 16.00 hod.


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ -  na webových stránkách školy www.zskudlovice.cz

Kritéria jsou stanovena na základě cíle činnosti mateřské školy, kterým je poskytování předškolního vzdělávání 3 - 6letých dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel. Proto kritéria vycházejí prioritně ze vzdělávacích potřeb dětí, i když mateřská škola plní také funkci sociální – dohled nad dítětem.

V den nástupu do MŠ musí být dítě schopné předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.


ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ


O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

Žádosti budou posouzeny podle předložených dokladů a bodově ohodnoceny podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021, která jsou zveřejněna na internetových stránkách školy www.zskudlovice.cz. Žádosti budou posuzovány ke dni zápisu, tj. 12. 5. 2020.

Na zveřejněném seznamu všech rozhodnutí budou uvedena pouze registrační čísla jednotlivých žádostí.

Registrační číslo žádosti bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem nebo telefonicky.

Po vydání rozhodnutí (zveřejnění seznamu) mají zákonní zástupci dítěte možnost podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění, a to prostřednictvím ZŠ a MŠ Kudlovice ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.  

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zákonným zástupcům doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci zasláno písemně.


V Kudlovicích dne 9. 4. 2020                                                                                               Mgr. Barbora Havlíková

                                                                                                                                                       ředitelka ZŠ a MŠ

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz