Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Zápis do 1. ročníku ZŠ


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021, který proběhne

od 1. dubna do 7. dubna 2021.

V tyto dny budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.

K zápisu je nutné předložit kopii rodného listu přihlašovaného dítěte.

Průběh zápisu:

Vzhledem k současným mimořádným opatřením při epidemii, proběhne v letošním školním roce zápis pouze formální verzí. 

Zákonný zástupce dítěte v období od 1. 4. do 7. 4. 2021 doručí do školy tyto vyplněné a podepsané dokumenty:

  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky

  • Kopie rodného listu dítěte

Způsob doručení:

Zákonný zástupce může potřebné dokumenty doručit těmito způsoby:

  • do datové schránky školy

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

  • poštou

  • osobním podáním ve škole (možné vhodit do poštovní schránky u vchodu do ZŠ)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny  také ve vývěsní skříňce ZŠ nejpozději do 12. 4. 2021.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží e-mailem. 

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště do 1. ročníku od 1. 9. 2021 bude zákonným zástupcům zasláno poštou do 14 dnů od zveřejnění.

Pro školní rok 2021/2022 lze přijmout 15 dětí.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Všechny potřebné dokumenty ke stažení v sekci Základní škola » Dokumenty » Dokumenty ke stažení.

© 2021 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz