Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Základní škola

Základní škola Kudlovice, která leží na okraji obce, je malotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně.

Vyučuje se ve třech třídách s prvním až pátým ročníkem – výuka probíhá dle aktuálního počtu žáků ve spojených ročnících. 1. ročník bývá zpravidla samostatný. V naší škole se počet vzdělávaných žáků rok od roku mění. Za posledních 15 let byl počet žáků v daném školním roce od 27 až do 46 žáků.

Od 1. 1. 2003, kdy se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací, je součástí školy také mateřská škola, školní družina a školní jídelna  při ZŠ i se svojí školní výdejnou stravy v MŠ. S mateřskou školou přetrvávají velmi dobré vztahy a je velmi dobrá vzájemná spolupráce mezi oběma kolektivy.

Kontaktní telefon
725 166 595

Kontaktní email
zskudlovice@zsmskudlovice.cz

Zákon č. 106/1999 Sb.

Způsob, jakým škola naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb.

Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště
IČO: 75021536
Bank. spojení: 1545977369/0800
Telefon: 725166595
E-mail: zskudlovice@zsmskudlovice.cz

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Obecná ustanovení

Jako statutární orgán školy vydávám tuto směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) stanoví povinnost státních orgánů, orgánů územní samosprávy, veřejných institucí hospodařících s veřejnými prostředky a dalších povinných subjektů poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, stanoví podmínky, za nichž se informace poskytují, a stanoví postup vyřizování žádostí.

II. Základní informace

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je obec Kudlovice. Součásti příspěvkové organizace jsou: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ředitelka školy je jmenována na základě konkurzního řízení vyhlášeného zřizovatelem školy. Pravomoci a působnost ředitelky školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

III. Přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení

Pracovníkem oprávněným k přijímání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení je ředitelka školy Mgr. Barbora Havlíková, 725 166 595, e-mail: zskudlovice@zsmskudlovice.cz


IV. Postup při vyřizování žádostí a odvolání se

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy. Postup stanoví zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Odvolání je přípustné proti rozhodnutí ředitelky školy podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/204 Sb., v platném znění ve lhůtě uvedené v rozhodnutí podáním u ředitelky školy, která odvolání postoupí k vyřízení a konečnému rozhodnutí krajskému úřadu.

V. Přehled nejdůležitějších předpisů,

kterými se organizace při výkonu své působnosti řídí

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Všechny výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři školy v úředních hodinách pro veřejnost ve středu od 14.00 do 16.00 hod. nebo na základě telefonické dohody.

VI. Závěrečná ustanovení

Výroční zprávy školy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Součástí této směrnice jsou přílohy: sazebník úhrad a vzor žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení.

Tato směrnice nabývá platnosti 10.1. 2009.


V Kudlovicích 1. 9. 2016                                   Mgr. Barbora Havlíková, ředitelka školy

Příloha č.1

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn z poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Hradí se skutečné náklady na materiál a mzdu pracovníka poskytujícího informace.

 • Kopie A4 černobílá jednostranná 1 Kč/ks, oboustranná 2 Kč/ks

 • Kopie A4 barevná jednostranná 4 Kč/ks, oboustranná 8 Kč/ks

 • CD - ROM 15 Kč/ks

 • Poštovné dle sazebníku České pošty + cena obálky


© 2022 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz