Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Školská rada

Členové školské rady

  • Mgr. Tereza Chlachulová
    zástupce školy
  • Mgr. František Mikulášek
    zástupce zřizovatele
  • Mgr. Dagmar Šiková Dis.
    zástupce rodičů (předseda)

Zápisy z jednání školské rady

Jednací řád školské rady zřízené při ZŠ a MŠ Kudlovice

1) Školská rada je orgán, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a  zřizovateli spolupodílet se na správě školy (dle § 167 a 168 zákona č.561/2004Sb. – „školský zákon“).

2) Školská rada má 3 členy (zástupce zřizovatele, rodičů žáků a zaměstnanců školy), zřizuje ji Obec Kudlovice jako zřizovatel.

3) Školská rada zasedá dle potřeby, nejméně však 2x ročně, schůze svolává předseda školské rady nejméně 14 dní před jejím zasedáním, předseda rovněž navrhuje program jednání školské rady.

4) Členové školské rady se zúčastňují zasedání školské rady osobně, jako host se účastní zasedání školské rady ředitel školy.Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná,přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.

5) Při rozhodování školské rady hlasují její členové aklamací. K přijetí platného usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6) O jednání školské rady  vyhotovuje pověřený člen školské rady zápis, k zápisu se přikládá prezenční listina, pověřený člen školské rady zápis ověřuje.

7) Nejméně jednou ročně školská rada informuje o své činnosti rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy.

8) Tento jednací řád byl přijat na prvním zasedání školské rady ZŠ a MŠ Kudlovice konaném dne 14.12.2015 a tímto dnem taktéž nabývá účinnosti.


V Kudlovicích  14.12. 2015

© 2020 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz