Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, okres Uherské Hradiště

Řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny

 • Provozní doba ŠD – ranní družina 7:00 – 7:45

                                         - odpolední družina 11:40 – 16:00

 • Poplatek ve ŠD – na jedno pololetí je 350,- Kč tzn. na celý školní rok 700,- Kč
 • ŠD užívá prostory I., II. a III. třídy, tělocvičny, zahrady a hřiště.
 • Přihlašování žáka ke vzdělávání v ŠD – žáky přihlašují do ŠD zákonní zástupci (rodiče) – zápisnými lístky. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 • Kritéria přijetí žáka do ŠD – přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku. Dle kapacitních možností mohou být přijati i žáci 4. a 5. ročníku.
 • Ukončení vzdělávání žáka v ŠD – písemné zákonnými zástupci.
 • Vyloučení žáka ze ŠD – ředitelství ZŠ může vyloučit žáka ze ŠD za zvlášť závažné porušení Vnitřního řádu školní družiny (ubližování ostatním, ničení majetku školy a svévolné opuštění školní družiny).
 • Omlouvání žáka ze ŠD – rodiče omlouvají žáka písemně a to vždy předem, bez písemné omluvenky nebude žák omluven.
 • Žáka si může zákonný zástupce vyzvednout i během provozu ŠD.
 • Odchod ze ŠD – dobu a způsob odchodu určí zákonní zástupci v zápisních listech (za žáky, kteří odchází ze ŠD dle vlastního uvážení, přebírají odpovědnost rodiče). Zákonný zástupce (rodič) může pověřit dospělou osobu nebo sourozence k vyzvednutí žáka ze ŠD.
 • Postup při nevyzvednutí žáka

1. Vychovatelka telefonicky vyrozumí zákonného zástupce žáka a ředitele školy.

      2. Vyčká s žákem do příchodu pověřeného dospělého.

      3. Popř. předá dítě zodpovědné dospělé osobě – zaměstnanci ZŠ (školnici,…), která počká

          s dítětem do příchodu zákonného zástupce nebo pověřeného dospělého.


 • Vychovatelka PŘEBÍRÁ žáky PO SKONČENÍ vyučování tzn. po 4., 5. a 6.vyučovací hodině.
 • Dočasné umístění žáků do ŠD – při čekání na zájmové kroužky zapisuje vychovatelka tyto žáky do docházkového sešitu – nepravidelná docházka.
 • Pitný režim  -  využití školního čaje

          žáci si mohou přinést své vlastní pití

          příprava sirupu zakoupeného z příspěvků na družinu

 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD – za dodržování všech bezpečnostních předpisů odpovídá vychovatelka ŠD (ve třídě, tělocvičně, při pobytu na zahradě, na vycházkách a na hřišti).
 • Psaní DÚ ve ŠD – žáci si mohou psát DÚ ve ŠD s písemným souhlasem zákonných zástupců.
 • Za hračky, knihy, CD, mobil a jiné osobní věci, které si žáci přinesou z domova, zodpovídají sami žáci.
 • Oblečení ve ŠD – žáci jsou povinni mít jiné oblečení na školní zahradu – sportovní obuv, tepláky aj. dle ročního období.
 • Styk s rodiči – po domluvě s vychovatelkou ŠD
 • Režim ŠD – 07:00 – 07:45 – klidové hry, pobyt v tělocvičně 

                             11:40 – 13:30 – odpočinkové činnosti – klidové hry

                  13:30 – 15:15 – rekreační činnosti, zájmové útvary

                  15:15 – 16:00 – klidové hry, pobyt venku, pobyt v tělocvičně.

 • zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní, hudební, literární, dramatickou a tělesnou výchovu
 • příprava na vyučování (např. psaní DÚ)
 • pobyt na školní zahradě, vycházky a sezónní činnosti (změna vyhrazena)
 • S vnitřním řádem školní družiny byli zákonní zástupci žáka seznámeni prokazatelným způsobem.


Projednána na pedagogické radě dne: 28. 8. 2019

Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2019

V Kudlovicích dne 28. 8. 2019 vypracovala: Mgr. Barbora Havlíková - ředitelka

© 2020 Základní škola a Mateřská škola Kudlovice / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz